Integritetspolicy för Blekinge Gäddfestival

Senast uppdaterad: 2018-08-14

Denna integritetspolicy gäller för all personuppgiftsbehandling i samband med Blekinge Gäddfestival (”tävlingen”), som anordnas av Mieådalens Sportfiskeklubb, organisationsnummer 83 62 01-2471 (”vi”).

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR har vi infört nya rutiner för hantering av personuppgifter. Det här dokumentet beskriver hur vi behandlar personuppgifter, vilka vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att noga läsa igenom denna integritetspolicy innan du anmäler dig till tävlingen.

Termer

Personuppgifter är data som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men också din enhets IP-adress. Behandlingen av personuppgifter, till exempel insamling, analys, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den eller de som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen.

Uppgifter som behandlas

De uppgifter som behandlas är de som uppgivits vid registrering till tävlingen via fisketavling.nu, samt övriga uppgifter som krävs inom ramen för att tävlingen ska gå att genomföra.

Inhämtning av data

All inhämtning av data sker via fisketavling.nu.

Ändamål med behandlingen

Vi kommer att behandla informationen ovan för dessa ändamål:

  • För att kunna tillhandahålla tävlingen.
  • För att kontakta dig via post, elektronisk kommunikation (så som telefon, sms eller e-post), eller på annat sätt, inklusive att skicka information gällande tävlingen och Mieådalens Sportfiskeklubb och vår verksamhet.
  • För att informera dig om kommande års tävlingar
  • För att informera dig om uppdateringar av den här integritetspolicyn
  • För att förbättra och utveckla tävlingen

 

Samtycke

Genom att anmäla dig till Blekinge Gäddfestival accepterar du villkoren för tävlingen och samtycker till att:

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi eller våra samarbetspartners kan komma att skicka meddelanden inklusive, men inte uteslutande, tävlingsinformation och direktmarknadsföring till dig, t.ex. via post eller elektronisk kommunikation (så som telefon, sms  eller e-post) eller på annat sätt som du gett ditt medgivande till vid anmälan till tävlingen via fisketavling.nu.

Foton som skickas in till oss och som tagits i samband med tävlingen får användas av oss på våra hemsidor, på Facebook, samt i andra digitala och analoga kanaler i syfte att marknadsföra tävlingen.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som uppgifterna ifråga har insamlats för i enlighet med denna integritetspolicy. Detta innebär, som ett förtydligande, att du bland annat i marknadsföringssyfte kan komma att bli direktkontaktad av våra samarbetspartners i den mån detta behövs för att kunna genomföra tävlingen.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy, om vi inte är skyldiga att göra så till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådan utlämning. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med tävlingen kan uppgifterna, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de som anges i denna integritetspolicy.

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse

Du har rätt att efterfråga ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna endast blockeras. Vid efterfrågan om registerutdrag kommer vi att skicka ut en kod till den registrerade e-postadressen för att säkerställa din identitet. I det fall vi inte kan avgöra din identitet på ett tillfredställande sätt utifrån ditt svar på vårt mail kan vi neka att lämna ut  personuppgifter för att inte riskera att sprida personuppgifter till obehörig part.

Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet. Detta gör vi för att vi ska kunna skydda oss själva, dig och andra deltagare. Det kan innebära att lagringen sker som en del i en undersökning om vi tror att så krävs enligt tillämplig lag. Information som vi erhåller om dig när du anmäler dig till tävlingen, kan användas och lagras under en längre tid än vad som krävs för övriga ändamål när informationen är föremål för legal förfrågan, skyldighet enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.

Ändringar i integritetspolicyn

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på den här sidan. Om ändringarna är väsentliga kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt, och om det krävs be om ditt samtycke.

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy och din anmälan till och ditt deltagande i tävlingen regleras av svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Blekinge tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Mieådalens Sportfiskeklubb är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för tävlingen. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling av dina uppgifter, vänligen kontakta oss på styrelsen@mieadalen.se.