Vi förbehåller oss rätten att eventuellt göra mindre ändingar i tävlingsreglerna innan Blekinge Gäddfestival 2023 – detta kommer i sådant fall att kommuniceras här på hemsidan. Genom att anmäla dig accepterar du detta. Kom ihåg att läsa igenom reglerna dagen innan tävlingen börjar!

Uppdaterad: 2022-08-24

Tävlingstid

Se programmet.

Tävlingsområde

Blekinges kustvatten från länsgränsen i öster till Skräbeån i väster (se även avsnittet om Fredningsområden nedan).

Varje tävlande ansvarar själv för att hålla sig informerad om vilka områden som är fredade från fiske av Länsstyrelsen eller som omfattas av eventuellt fågelskydd.

Startavgift

Teamavgift 750 SEK. Max 3 personer/team.
2 beten/team ingår.

Betalning

Faktura erhålls till uppgiven e-postadress och omgående betalning gäller. Glöm inte att uppge OCR-nummer vid betalning (framgår av fakturan). Vid utebliven betalning skickas ej påminnelse, utan vederbörande stryks för att ge plats åt någon annan.

Betalda startavgifter betalas inte tillbaka.

Sista betalningsdag är 10 dagar före tävlingen (14:e september 2022). Det råder arrangören fritt att stoppa anmälan och betalning tidigare.

Start/målgång

På följande platser:
Karlskrona
, Dragsö Camping
Listerby, Ronneby Havscamping
Karlshamn, Mieådalens klubblokal, Janneberg
Sölvesborg, plats meddelas senare via hemsidan

Möjlighet till start- och målgång på skilda platser är uteslutet.

Startbrickan (OBS!)

Startbricka hämtas ut första tävlingsdagen och måste vara inlämnad innan tävlingstidens slut sista dagen. Detta för att vi skall veta att alla är välbehållna i hamn. Om det inte meddelas att ni kommit hem blir ni personligen ekonomiskt ansvarig om sjöräddningen blir indragen. Detta är för din egen säkerhet. Startbrickan skall ligga på fisken då den fotograferas för att säkerställa att fisken är fångad på tävlingsdagen.

Skepparmötet

Skepparmötet är obligatoriskt innan start. Minst en från varje team ska finnas på plats lördag kl. 07:45 på startplatsen. (På grund av Allmänna restriktioner kan skepparmötet utgå)

Mätsticka

Mätstickan delas ut på morgonen dag 1 och lämnas in då fisket avslutats dag 2.

Rapportering

Tävlingsbilderna skickas in via ditt personliga konto på fisketavling.nu under dagen eller senast 30 minuter efter tävlingstidens slut. Försent inkomna bilder eller startbricka räknas ej med i tävlingen. Skicka även med poseringsbild på dig och fisken om du vill.

Publicering

Ska foto av fisken användas i andra sammanhang så ska det klart framgå att den är fångad i samband med Blekinge Gäddfestival. Arrangören har rätt att använda foton till att marknadsföra tävlingen.

Fiskesätt

Båtfiske med 2-3 personer per båt. Endast fiske från båt är tillåtet. Lagets samtliga medlemmar ska fiska från samma båt under hela tävlingen.

Tillåtna fiskemetoder är spinn, haspel och flugfiske med artificiella beten. Naturliga beten eller trolling är inte tillåtet. Endast 1 fiskande spö per deltagare. Spöbegränsning gäller samtliga fiskesätt. Reservspön får finnas med. 

BGF ser helst att fiske med hullinglös krok används för att skona fisken.

Tävlingsklass

Sammanlagda längden av de 5 längsta som teamet fångat under tävlingen.

Vid oavgjord poängställning avgörs tävlingen till det lags fördel som har fångat längsta gäddan. Skulle längsta gäddorna vara lika långa så gäller näst längsta gäddan osv. Sista utväg är lottning.

Fångstbegränsning

Fisken måste minst uppnå en längd av 80 cm för att räknas in i tävlingen.

Fisk!

Behandla fisken varsamt!

Om fisk skall behållas måste den vara mellan 40 och 75 cm. Närmaste översta centimetern (ex. fisk som är mellan 86 och 87 cm, blir automatiskt registrerad som 87 cm). Max 3 gäddor per dag och fiskare får tas upp, enligt regler som gäller från 1 april 2010.

En rekommendation är att all fisk som fångas under tävlingen varsamt uterutsätts för minsta möjliga påverkan på gäddbeståndet.

Utrustning

Följande utrustning ska finnas ombord:

  • Kroklossare
  • Avbitare
  • Gapöppnare
  • Stor håv, alternativt gäddsäck som tillåter förvaring av fisk medan ni förbereder fotografering.
Rekommenderad hantering av fångst

För att man ska få en snabb och varsam hantering av gäddan så är det viktigt att hjälpas åt i teamet.

  • Dra inte ut på fighten. Ta gäddan hårt för att minska ansträngningen på fisken.
  • Använd håv för fiskar som är kandidater för mätning.
  • Under tiden som den som gångat fisken varsamt krokar av i håven, så förbereder lagkamraten fotografering.
  • Behöver ni mer tid, låt gäddan vila i vågsäck/håv i vattnet. 
  • Ta upp gäddan och mät snabbt och effektivt samt ta en eventuell poseringsbild. 
  • Sätt i fisken, håll den i stjärtspolen och vänta på att den visar tydliga tecken på att simma iväg själv.

Håll inte fast i stjärtfenan vid fotograferingen, fisken skall ligga naturligt.

Båt

Båtfiske sker på egen risk. Den fiskande ansvarar själv för båtens sjöduglighet vid olika väderförhållanden. Förbjudet att fiska med drivande motor.

Säkerhet

Tänk på din säkerhetsutrustning. Du fiskar på egen risk!!! Flytväst/flytplagg ska finnas till samtliga fiskare.

Prisutdelning

Alla priser hämtas personligen. Ej uthämtade priser finns att hämtas hos Mieådalens Sportfiskeklubb i Karlshamn senast en månad efter tävlingens slut. Därefter tillfaller priserna Mieådalens Sportfiskeklubb.

Utlottningspriser kräver personlig avhämtning på plats, annars lottas det vidare.

Vinstskatt

All eventuell vinstskatt betalas av deltagaren själv.

Protest

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 15 minuter efter tävlingstidens slut. Tävlingsledning kan underkänna resultat eller diskvalificera tävlande.


Fredningsområden:
Nya fredningsområden

Förutom nedanstående fredningsområden kommer de förslag om fredningsområden som länsstyrelsen lagt till HaV att också exkluderas i Gäddfestivalen (dvs. fiskeförbud gäller i områdena under tävlingen). Det här är ett gemensamt beslut mellan de lokala tävlingsarrangörerna och länsstyrelsen i Blekinge. I Karlskrona finns även ett område som inte ingår i remissen till HaV som är fredat. Kartor finns på hemsidan www.blekingegaddfestival.se.

Skräbeån

Inom det med rött markerade området råder förbud mot allt fiske under tiden 15 september – 30 april. En liksidig triangel utgående från två punkter på stranden dels en punkt i O där strandlinjen skärs av gränsen mellan skifteslagen Krogstorp och Åby, dels en punkt i V där strandlinjen skärs av sydvästra gränsen till fastigheten Guslöv 5:25.

Östra Orlundsån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje på ett avstånd av 500 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Gallerydaån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje på ett avstånd av 500 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Mörrumsån

Allt fiske i område A förbjudet.

Bräkneån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför linjen Klocknabbens sydspets – Rangsös sydspets – Väbynäs.

Ronnebyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje från Droppemålahalvöns östra spets i rak ostlig riktning till fastlandet vid Aspan.

Listerbyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje från småbåtshamnen i Slättanäs till Blötös sydligaste udde.

Nättrabyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje på ett avstånd av 500 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Silletorpsån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje från yttersta delen av bryggan vid Strömshall till sydligaste delen av kronans brygga vid Rosenholmsverkstäderna.

Lyckebyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför räta linjer från den del av Gullberna udde som ligger närmast ön Mörtekläppen till Mörtekläppens norra udde och därifrån vidare till den udde på Ringö som ligger väster om Ringöviken.